E-MAIL SUPPORT
[email protected]

MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (‘www.melikhancarpets.com.tr’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlediğimiz her türlü kişisel verilerinizin güvenliğine önem verdiğimiz, bu doğrultuda yasal düzenlemelere uygun önlemleri aldığımız, gerekli çalışmaları yaptığımız ve bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 • Veri Sorumlusu ve Temsilci

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) Kanun uyarınca, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 35283 Sicil numarası ile kayıtlı, 0614054285000016 MERSİS numaralı, İncilipınar mah. 36017 nolu sk no:8 Kepkepzade Park İş Merkezi A Blok K:6 No:25 Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ünvanlı Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatı taşımaktadır. Bu doğrultuda İnternet sitemizde girdiğiniz veya başka şekillerde bize verdiğiniz her türlü kişisel verilerinizi/bilgilerinizi (Ad ve soyad, telefon numaranız, posta ve/veya e-posta adresiniz, fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere ve sair kimliğinizi açığa çıkartan tüm bilgiler (‘‘kişisel bilgiler’’) bu kapsamdadır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.), Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve/veya alınacak kararlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında (ikincil düzenlemeler dahil) aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, size istediğiniz ürünleri ve hizmetleri bildirmek ve sunmak, faturaların işlenmesi, geri bildirimlerin gönderilmesi, sizinle genel amaçlı olarak iletişimde bulunmak, sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek, ürünlerimize, hizmetlerimize, internet sitemize olan talebi değerlendirmek ve iyileştirmek, iş geliştirme faaliyetlerimizi yürütebilmek, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi, olası illegal aktivitelerin önlenmesi, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, şirketimiz faaliyetleriyle ilgili pazarlama ve/veya analiz çalışmasını yürütmek, şirketimiz faaliyetleri doğrultusunda yapılan üretim, satış vb. faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla yürütülen gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetleri yerine getirmek, reklam çalışmaları yapmak, siber güvenliği sağlamak, her türlü şirket güvenliğini sağlamak, iç denetim soruşturma ve istihbarat faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amacıyla işlenecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; aşağıda tanımlanan amaçlar için otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde, doğrudan yahut iştiraklerimiz, müşterilerimiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari ilişki içerisinde olduğumuz sair kurum ve kuruluşlar ile iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metnin 2’nci maddesinde belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için;

 1. KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 2. KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak,
 3. KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak,
 4. KVKK m.5/1 hükmünde belirtilen; pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,
 5. KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun’da sayılan amaçlarla açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamlarda elde edilecektir.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla, Şirketimiz pay sahipleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; şirketimizin yürütmekte olduğu faaliyete ilişkin olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, şirketimizin ticari iş ve işlemleri ile ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, şirketimizin hizmet almakta olduğu bankalar, finans ve kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

 • KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 1. melikhancarpets.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 2. İncilipınar mah. 36017 nolu sk no:8 Kepkepzade Park İş Merkezi A Blok K:6 No:25 Şehitkamil/Gaziantep adresindeki Şirketimize bizzat gelerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden,
 3. melikhancarpets.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’neait [email protected] KEP adresine kayıtlı elektronik posta adresimiz üzerinden,
 4. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta göndererek,
 5. veya ileride Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve KVKK doğrultusunda en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından reddedilecektir.

MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

MELİKHAN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

 

Adres             : İncilipınar mah. 36017 nolu sk no:8 Kepkepzade Park İş Merkezi A Blok K:6 No:25 Şehitkamil/Gaziantep

Telefon          : +90 342 323 12 11 (Pbx)

Faks               : +90 342 323 12 19

E-posta          :  [email protected]

 

MELİKHAN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇEREZ POLİTİKASI
 

MELİKHAN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket") olarak internet sitemiz içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) Şirket tarafından yönetilen internet sitesi için geçerli olup, çerezler, bu siteyi ziyaretiniz sırasında işbu Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

 

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup, bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. http://www.melikhancarpets.com) altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır; neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

 

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

 

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile Şirket sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Çeşitleri Nelerdir?

  

Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Birinci Taraf Çerezleri

Şirket internet sitesi tarafından oluşturulan ve sadece bu internet sitesi tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Şirket internet sitesinde sunulan bir içeriğin Şirket’e ait internet adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin internet sitesi üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.

 

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler saklanmamaktadır.

 

Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi, ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

 

Çerezlerin Yönetimi

 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.

 

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın web sitesinden bilgi alınız.

 

 

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin https://www.aboutcookies.org (İngilizce) adresini ziyaret etmeleri önerilir.